KLUB MICHAŁA W SEZONIE 2020

Ten sezon jest ju?? moim ostatnim na mini-??u??lu

Autor: Gruchalski Racing - 31.07.2014

Image

Zapraszamy do lektury wywiadu z Micha??em Gruchalskim, zawodnikiem U.??.K.S. Speedway Cz?stochowa.


Micha?? przed tym sezonem zosta??e?? wybrany przez PZM jako najlepszy zawodnik okr?gu katowickiego w rozgrywkach mini ??u??lowych w sezonie 2013. Jakie to uczucie odbiera? tak? nagrod? i co ta nagroda znaczy dla Ciebie?
- Nie spodziewa??em si?, ??e b?d? laureatem tej nagrody. Pami?tam jak dzi??, siedzia??em z kolegami na dworze, mama zadzwoni??a i powiedzia??a, ??e przyszed?? do mnie list z PZM. Bardzo si? zdziwi??em, przyszed??em do domu i po otworzeniu listu okaza??o si?, ??e jest w nim zaproszenie na zako??czenie sezonu 2013. By??em mile zaskoczony i w jakim?? sensie doceniony, ??e mój wysi??ek nie poszed?? na marne. Dla mnie to by??o uczucie nie do opisania, to bardzo wa??ne wyró??nienie. Ta nagroda znaczy wi?cej ni?? puchar w zwyk??ych zawodach, poniewa?? nie ka??dy zawodnik mo??e posiada? tak? nagrod?.

Na inauguracj? sezonu 2014 zaj???e?? II miejsce w turnieju o Z??ot? Lampk? Górnicz? Pami?ci Prezesa Andrzeja Skulskiego. Do zwyci?stwa zabrak??o Ci tylko jednego punktu.
- Szczerze powiem, ??e sam by??em zaskoczony zaj?ciem II miejsca. Pojecha??em na te zawody bez treningów w Cz?stochowie. Ma??o tego, pojecha??em na ma??o dotartym silniku do Rybnika. Inauguracj? uwa??am za udan?, lecz oczywi??cie ma??y niedosyt pozosta??. Ma??o brakowa??o, a by??oby to I miejsce .Jedynie czego do tego zabrak??o to treningów i jazdy na motorze.

W maju w Wawrowie rozegrano IX turniej Unijnych Talentów Europy i z dorobkiem 13 punktów zaj???e?? bardzo dobre II miejsce. Czy mo??na powiedzie?, ??e w tym sezonie jeste?? skazany na II miejsca w zawodach?
- Nie s?dz?,??e jestem skazany zawsze na II miejsca w zawodach, poniewa?? doskonale wiem, ??e sta? mnie na du??o wi?cej, czyli na wygrywanie. Jednak osobi??cie uwa??am,??e lepiej w zawodach zaj?? drugie miejsce, ni?? trzecie lub czwarte, albo w ogóle znale??? si? daleko za podium.

Nie za bardzo szcz???liwie rozpocz???e?? tegoroczne zmagania o Indywidualne Mistrzostwo Polski. Na inauguracj? w Gda??sku by??e?? bardzo blisko podium, lecz na skutek defektu w pierwszym wy??cigu na koncie zgromadzi??e?? 11 punktów co da??o Ci czwart? pozycj?. W II rundzie na swoim domowym torze ju?? nie mia??e?? takich problemów i z kompletem punktów wygra??e?? zawody, wykr?caj?c najlepszy czas dnia. My??lisz, ??e z??oto jest jeszcze w Twoim zasi?gu?
- Mówi si?, ??e IV miejsce jest pechowe dla sportowca, czyli tak samo mo??na powiedzie? o II miejscu. By??em bardzo zadowolony z tych zawodów, poniewa?? silnik ju?? si? u??o??y??, a ja by??em przygotowany na wszystko. Co to z??otego medalu to có??, bardzo bym chcia?? go zdoby?, ale wszystko zweryfikuje tor.

Jak wiadomo, ten sezon jest Twoim ostatnim na mini-??u??lu. Czy w zwi?zku z tym zaczynasz ju?? treningi na du??ym owalu?
- Tak ten sezon jest ju?? moim ostatnim na mini-??u??lu i bardzo si? z tego ciesz?. Tak jak prawie ka??dy zawodnik z mini-??u??la trenuje na du??ym torze, tak samo ja. Chcia??bym ??eby te treningi by??y cz?stsze ni?? s? teraz. Bardzo bym chcia?? si? szkoli? w doros??ym speedwayu i szybko zda? licencj? ??u??low?.

Gdzie i pod czyim okiem trenujesz na du??ym torze?
- Trenuj? w Cz?stochowie na W??ókniarzu pod okiem Pana Józefa Kafla i bardzo si? z tego ciesz?. Chcia??bym ??eby Pan Józef prowadzi?? mnie jak najd??u??ej, poniewa?? jest to zarówno ??wietny trener jak i cz??owiek.

Kto jest Twoim sportowym idolem, na kim si? wzorujesz?
- Tak jak powiedzia??em ju?? wielu osobom i zdania nie zmieni? moim idolem jest oczywi??cie Greg Hancock. Uwielbiam go za sportow? postaw?. Sam by??em ??wiadkiem jak pomocnym i sympatycznym cz??owiekiem jest Greg. Dla mnie to jest po prostu wzór do na??ladowania.

Jak wiadomo teraz masz wakacje, wi?c i wi?cej wolnego czasu. Jak go wykorzystujesz?
- Na szcz???cie ju?? s? (??miech). Od pocz?tku wakacji czas sp?dzam przy motorach i na torze. Ci?gle co?? z tat? dopracowujemy i staramy si?, ??eby wszystko by??o w jak najlepszym porz?dku. Ci?gle trenuj? i staram si? jak najwi?cej czasu sp?dza? przy maszynach, a jak ju?? znajdzie si? woln? chwil? to bardzo ch?tnie sp?dzam czas ze znajomymi.

Czego Ci mo??na ??yczy??
- Szcz???cia i powodzenia na Mistrzostwach ??wiata oraz z??otego medalu w Mistrzostwach Polski i oczywi??cie abym sezon objecha?? bez kontuzji. Korzystaj?c z okazji chcia??bym bardzo podzi?kowa? wszystkim, którzy we mnie wierz? i mnie dopinguj? ,a w szczególno??ci rodzicom, bratu, Panu Józefowi Kaflowi, Panu ”X” który wspar?? mnie finansowo w naprawie silnika w mojej "Malince" oraz zakupi?? mi motocykl ??u??lowy 500cc. Bez waszej pomocy na pewno nie osi?gn???bym tego co ju?? mam. Wielkie dzi?ki. Jeste??cie wspaniali.


CA?KOWITY ZAKAZ KOPIOWANIA I POWIELANIA TEKSTU ORAZ JEGO FRAGMENTÓW
Powered by N-13 News